Wrocław, ul. Szkocka 60
+48 502 166 299
r.baran@rodzinazpasja.pl

PaT’osfera

podążaj za swoją pasją

Co to jest PaT?

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? 

W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

PaT to program:

 • mody na życie bez uzależnień;
 • profilaktyki rówieśniczej;
 • dobrych wiadomości, a nie protestów;
 • zaproszeń, a nie wykluczeń;
 • destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;
 • bez nagród i działania za coś;
 • nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

Główni partnerzy programu PaT:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzez program „Razem bezpieczniej”
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 • Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Straż Graniczna
 • Zarząd Główny NSZZ Policjantów
 • Miesięcznik„POLICJA 997”

Cele programu:

Komunikowanie  oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych  przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami. Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej  poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.

Inspirowanie rodziców  do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich  do częstej rozmowy  na ten temat z własnymi dziećmi. Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży  modę na życie bez uzależnień.

Działanie PaT polega na przeprowadzeniu spotkania/szkolenia kierowanego do jednego z wymienionych adresatów:

(Visited 58 times, 1 visits today)